RSS Feed

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา การรับเด็กตามเกณฑ์อายุในเขตบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา คือ ๗ – ๑๕ ปี

เริ่มเปิดโรงเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๖ มีนายสุบิน สื่อไพบูลย์เป็นครูใหญ่คนแรก โดย พระอธิการทองคำ อิฐตโต เจ้าอาวาสวัดนาน้อยในขณะนั้นอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดนาน้อยเป็นสถานที่เล่าเรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดนาน้อย”เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับสมัครนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในระยะต่อมาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๑๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมดไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้มีพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๓และ

ในปี พ.ศ.๒๕๒๔ ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับทั้งหมดให้เปิดขยายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนที่ยังไม่พร้อมก็ให้ขยายเป็นขั้นตอนไปได้แต่โรงเรียนวัดนาน้อยยังไม่พร้อมด้านอาคารเรียนจึงได้ขออนุญาตเปิดขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ โดยครูผู้สอนชั้นนี้และนักเรียนในชั้นนี้ไปอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม เป็นสถานที่เล่าเรียนเป็นระยะเวลา ๑ ปี จนถึงปีการศึกษา ๒๕๒๙จึงได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลับมาเรียนที่โรงเรียนวัดนาน้อย เนื่องจากได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ สปช.๑๐๓/๒๖ (จำนวน ๒ ห้องเรียน) จำนวน ๑ หลังโรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) มีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันดังนี้

๑. นายสุบิน             สื่อไพบูลย์     พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๔๙๙

๒. นายฉอ้อน         มณฑลผลิน     พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๐๖

๓. นายยิ่งยง            ยิ้มสกุลกาญจน์   พ.ศ.๒๕๐๖ – ๒๕๐๘

๔. นายชุมพล         ศิริสวัสดิ์    พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๐

๕. นายโพธิ์             นันทเวช   พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๓๑

๖. นายพัว                เนียรมงคล    พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๒

๗. นายอานนท์       ไกรสังข์   พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๔

๘. นายพยงค์          สุนทรสัจ   พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๔๗

๙. นายสมศักดิ์        เศวตสุพร   พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๒

๑๐. นางสุภานัน     เสน่หา    พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓

๑๑.  นางสาวไฟฝัน  วงชารี   พ.ศ.๒๕๕๔

ปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติดรักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด บ้านโรงเรียนร่วมคิด ทุกชีวิตปลอดภัย

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)ได้ปรับปรุงบ้านพักครูเป็นห้องสมุดโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน จำนวน ๑ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัยและประถมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)ได้รับเงินบริจาคจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเช็ค มูลค่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดีดอาคารต่อเติมชั้นล่างห้องเรียน ๑ ห้อง ห้องประชุม ๑ ห้อง และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ๑๕๗,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมูลค่า ๔๗,๙๐๐ บาท  รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๕,๔๐๐ บาท โดยทำพิธีรับมอบอาคารในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ โรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล จำนวน ๒ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จำนวน ๖ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๘ ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๑ คน จำนวนครูตาม จ.๑๘ รวม ๕ คน ครูพนักงานราชการ ๑ คน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: