RSS Feed

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

Posted on

โรงเีรียนวัดนาน้อย(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๒  ในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: