RSS Feed

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔

Posted on

เนื่องในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวัดนาน้อย  จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๔ โดยจัดประกวดการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ประกวดการแต่งตัวด้วยวัสดุรีไซเคิล  ประกวดของเล่น,ของใช้ด้วยวัสดุรีไซเคิล การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: