RSS Feed

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗

Posted on

วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นโดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม
DSC_0046DSC_0050DSC_0085DSC_0119DSC_0131DSC_0149DSC_0178

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: