RSS Feed

เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นางสาวไฟฝัน วงชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) นำคณะครูเข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูโรงเรียนปลายทางในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนาน้อย (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)โดยมี นายมาโนช โคมเดือน และ นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มาดูแลความเรียบร้อยของการอบรม
20140906_09193820140906_09270920140906_09190620140906_10094820140906_10011520140906_10081120140906_122236

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: